Algemene voorwaarden Lindemarie Mediabureau 2019

  1. OVEREENKOMST

1.1) De opdrachtgever bevestigt de opdracht door een handtekening te zetten op de offerte of opdrachtbevestiging die Lindemarie Mediabureau online aanlevert. Met het BEVESTIGEN van de opdracht gaat de opdrachtgever automatisch akkoord met de algemene voorwaarden zoals in dit document geformuleerd.

1.2) WIJZIGING van de overeenkomst door de opdrachtgever of nadere mondelinge afspraken tussen de opdrachtgever en Lindemarie Mediabureau zijn pas bindend als deze per e-mail door Lindemarie Mediabureau zijn bevestigd.
1.3) Het ANNULEREN van de opdracht kan alleen per e-mail. Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever honorering verschuldigd voor de tot dan toe bestede uren, tegen een vergoeding van € 100,- exclusief btw per uur. Tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van Lindemarie Mediabureau. Lindemarie Mediabureau houdt een urenregistratie bij die altijd vrijblijvend mag worden opgevraagd.

1.4) Offerte/opdrachtbevestiging zijn 30 dagen geldig gerekend vanaf de datum op het document.

  1. FACTUREREN

2.1) Lindemarie Mediabureau stuurt via e-mail de (deel)factuur nadat het afgesproken werk is geleverd.

2.2) Wanneer het werkproces langer gaat duren dan 6 weken mag Lindemarie Mediabureau een tussentijdse factuur in rekening brengen van 50% van de totaalprijs, tenzij anders overeengekomen. De overige kosten worden in rekening gebracht na oplevering.

  1. BETALINGEN

3.1) BETALINGEN dient de opdrachtgever te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. Als de factuur niet tijdig wordt betaald, is de opdrachtgever over het netto factuurbedrag vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente (http://www.wettelijkerente.net/). Ook betaalt de opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten van minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van 150,- euro.

3.2) De opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting op te schorten.

3.3) Indien de opdrachtgever de BETALINGSVERPLICHTINGEN zoals beschreven in art. 3.1 niet nakomt, dan is het de opdrachtgever niet toegestaan het hem ter beschikking gestelde werk te gebruiken.

3.4) Indien de opdrachtgever het werk niet exploiteert, ontslaat dit de opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting.

  1. EXTRA WERKZAAMHEDEN

4.1) Bij overschrijding van het totaal aantal werkuren vanaf meer dan 5 procent van het totaal, hanteert Lindemarie Mediabureau voor deze extra werkuren het uurtarief van €100,- euro exclusief btw.

4.2) Meerwerk of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht of wijziging van de oorspronkelijke briefing zal Lindemarie Mediabureau honoreren op basis van het uurtarief van € 100,- exclusief btw.
4.3) Indien er na goedkeuring van het definitieve werk, in dat definitieve werk wijzigingen moeten plaatsvinden, dan hanteert Lindemarie Mediabureau ook het uurtarief van €100,- euro exclusief btw.

4.4) Bij spoedwerkzaamheden in het weekend, vrijdag vanaf 19.00 tot en met maandagochtend 07.00, of op avonden vanaf 19.00 vindt een toeslag plaats van 100% van het uurtarief.

  1. AUTEURSRECHT

5.1) Het werk wordt eigendom van de opdrachtgever, maar Lindemarie Mediabureau behoudt AUTEURSRECHT over het werk. Zo lang het gaat om eigen communicatie-uitingen van de opdrachtgever (bijvoorbeeld sociale media, brochure, ansichtkaarten, visitekaartje) mag de opdrachtgever het werk vrij gebruiken.

5.2) Lindemarie Mediabureau garandeert dat het geleverde werk origineel is.

  1. OVERIG

6.1) Lindemarie Mediabureau mag op website en sociale media verwijzen naar gemaakt werk ter promotie van Lindemarie Mediabureau.

6.2) Lindemarie Mediabureau is, behoudens opzet of grove schuld door Lindemarie Mediabureau, nooit aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever, diens personeel en/of derden, van welke aard dan ook, voorvloeiend of verband houdend met de overeenkomst.

6.3) Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle GESCHILLEN naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden berecht.

Ga naar Privacyverklaring