ALGEMENE VOORWAARDEN LINDEMARIE TRAINING & COACHING – 2021

Definities

 • Diensten en Producten: alles wat LINDEMARIE TRAINING & COACHING voor OPDRACHTGEVER/KLANT ontwerpt, uitvoert, maakt, levert, onderneemt, regelt, organiseert.
 • Offerte: een schriftelijke aanbieding van LINDEMARIE TRAINING & COACHING met een vrijblijvende inschatting van de kosten voor de te verrichten Diensten en/of te leveren Producten.
 • Overeenkomst(en): alle overeenkomsten tussen LINDEMARIE TRAINING & COACHING en

OPDRACHTGEVER/KLANT, niet beperkt tot de overeenkomsten van opdracht.

 • Materiaal: alles wat voor het verrichten van de Diensten en/of het leveren van Producten door LINDEMARIE TRAINING & COACHING aan OPDRACHTGEVER/KLANT ter beschikking is gesteld, zoals readers, kaartenset, artikelen, boeken.
 1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden gaan over LINDEMARIE TRAINING & COACHING (vertegenwoordigd door Lindemarie Jongste of haar rechtsopvolger) en haar OPDRACHTGEVER/KLANT.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die LINDEMARIE TRAINING & COACHING sluit met OPDRACHTGEVER/KLANT.

1.3 OPDRACHTGEVER/KLANT: iedere (rechts)persoon die een opdracht tot het verrichten van

diensten en/of het leveren van producten verstrekt.

 1. Totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle in de offerte genoemde aanbiedingen van LINDEMARIE TRAINING & COACHING zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.

2.2 Een offerte wordt een overeenkomst, doordat OPDRACHTGEVER/KLANT de offerte van LINDEMARIE TRAINING & COACHING online schriftelijk, dan wel per e-mail bevestigt.

2.3 Als OPDRACHTGEVER/KLANT aan LINDEMARIE TRAINING & COACHING gegevens verstrekt, mag

LINDEMARIE TRAINING & COACHING uitgaan van de juistheid hiervan en zal ze haar aanbieding hierop baseren.

 1. Vertrouwelijkheid

3.1 Behoudens wettelijk voorschrift is LINDEMARIE TRAINING & COACHING verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van OPDRACHTGEVER/KLANT tegenover derden. Zij zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de OPDRACHTGEVER/KLANT. Evenzo zal de OPDRACHTGEVER/KLANT, zonder instemming van LINDEMARIE TRAINING & COACHING, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijzen, evaluaties en rapportages van LINDEMARIE TRAINING & COACHING.

 1. Intellectueel eigendom

4.1 LINDEMARIE TRAINING & COACHING behoudt altijd alle rechten op door haar gemaakte readers, documenten, hand-outs, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘know-how’, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.

4.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van

LINDEMARIE TRAINING & COACHING in z’n geheel of deels NIET worden gekopieerd, aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt.

4.3 OPDRACHTGEVER/KLANT vrijwaart LINDEMARIE TRAINING & COACHING voor inbreuken op

intellectuele eigendomsrechten van derden.

 1. Betalingsvoorwaarden

5.1) Betalingen dient de OPDRACHTGEVER/KLANT te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2) Als de factuur niet tijdig wordt betaald, is de OPDRACHTGEVER/KLANT over het netto factuurbedrag vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente (http://www.wettelijkerente.net/). Ook betaalt de OPDRACHTGEVER/KLANT de buitengerechtelijke incassokosten van minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van 150,- euro.

5.3) De OPDRACHTGEVER/KLANT heeft niet het recht om enige betalingsverplichting op te schorten.

5.4) Indien LINDEMARIE TRAINING & COACHING in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van OPDRACHTGEVER/KLANT.

 1. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

6.1 Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing proberen te komen.

6.2 LINDEMARIE TRAINING & COACHING heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan ze bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

6.3 Stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

6.4 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. OPDRACHTGEVER/KLANT heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 1. Wijziging van de opdracht

7.1 Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de opdracht.

7.2 Indien de omvang van de aan LINDEMARIE TRAINING & COACHING verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is LINDEMARIE TRAINING & COACHING gerechtigd eventueel meerwerk bij OPDRACHTGEVER/KLANT in rekening te brengen.

7.3 Van meerwerk is ook sprake indien de door OPDRACHTGEVER/KLANT verstrekte informatie

niet overeenstemt met de werkelijkheid.

7.4 Bij wijziging van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de oorspronkelijke opdracht en daarmee één geheel vormen.

 1. Beëindiging/annulering van de opdracht

8.1 Indien OPDRACHTGEVER/KLANT niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met LINDEMARIE TRAINING & COACHING gesloten overeenkomst voldoet, is LINDEMARIE TRAINING & COACHING gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. LINDEMARIE TRAINING & COACHING is in die gevallen gerechtigd om onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

8.2 LINDEMARIE TRAINING & COACHING is in geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nooit gehouden tot enige vergoeding van schade aan OPDRACHTGEVER/KLANT.

8.3 Indien de OPDRACHTGEVER/KLANT ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door

LINDEMARIE TRAINING & COACHING verhindert, heeft LINDEMARIE TRAINING & COACHING het recht de overeenkomst te ontbinden.

8.4 Omstandigheden die een overmachtssituatie voor LINDEMARIE TRAINING & COACHING opleveren, zijn in ieder geval: opzettelijke gedragingen en/of grove schuld van personen van wie LINDEMARIE TRAINING & COACHING bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan LINDEMARIE TRAINING & COACHING bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

8.5 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt LINDEMARIE TRAINING & COACHING haar recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

8.6 In geval van annulering van een opdracht door OPDRACHTGEVER/KLANT gelden de

volgende restitutieregelingen:

▪ Er geldt een wettelijke bedenktijd bij scholing/training van 14 dagen na ondertekening van de offerte. Is dit van toepassing dan kun je via een herroepingsformulier de opdracht herroepen. Als je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht kun je dat doen door het formulier ‘herroeping’ aan te vragen via media@lindemarie.nl.

▪ Annulering van incompany trainingen door de OPDRACHTGEVER/KLANT mag tot acht weken voor aanvang van de eerste trainingsdag kosteloos.

▪ Annulering van deelname aan open inschrijving trainingen mag tot vier weken voor aanvang van de eerste trainingsdag kosteloos.

▪ Bij annulering van een incompany training tussen vier en acht weken voor aanvang van de eerste trainingsdag is de OPDRACHTGEVER/KLANT verplicht 50% van het voor de training overeengekomen totaaltarief te vergoeden.

▪ Bij annulering van deelname aan een open inschrijving training tussen vier weken en tot 15 dagen voor de trainingsdag dient 50% van het voor de training overeengekomen totaalbedrag voldaan te worden.

▪ Bij annulering van een incompany training tussen nul en vier weken voor aanvang van de eerste trainingsdag is de OPDRACHTGEVER/KLANT verplicht 90% van het voor de training overeengekomen totaaltarief te vergoeden.

▪ Bij annulering van deelname aan een open inschrijving training op of binnen twee weken voor aanvang van de trainingsdag is 100% van het overeengekomen tarief verschuldigd. Het is in dit geval mogelijk om iemand anders op kosten van OPDRACHTGEVER/KLANT te laten deelnemen.

▪ Ongeacht het aantal weken waarbinnen de OPDRACHTGEVER/KLANT een training annuleert, worden de reeds verrichte voorbereidingsactiviteiten in rekening gebracht.

 1. Aansprakelijkheid

9.1 LINDEMARIE TRAINING & COACHING zal zich inspannen de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Uiteraard  treden LINDEMARIE TRAINING & COACHING en OPDRACHTGEVER/KLANT met elkaar in overleg over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

De resultaten van toepassing en gebruik van de door LINDEMARIE TRAINING & COACHING verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten haar invloedssfeer vallen. Ofschoon de opdracht door LINDEMARIE TRAINING & COACHING naar beste inzicht, vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan zij derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.

9.2 LINDEMARIE TRAINING & COACHING is slechts aansprakelijk voor schade geleden door

OPDRACHTGEVER/KLANT die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan LINDEMARIE MDIABUREAU toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door LINDEMARIE TRAINING & COACHING van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

 1. 2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
 2. 2b Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is LINDEMARIE MDIABUREAU nooit aansprakelijk.
 3. 2c De door LINDEMARIE TRAINING & COACHING te vergoeden schade zal gematigd worden, indien het door OPDRACHTGEVER/KLANT te betalen honorarium in het kader van de opdracht gering is in verhouding tot de omvang van de door OPDRACHTGEVER/KLANT geleden schade.
 4. 2d De aansprakelijkheid van LINDEMARIE TRAINING & COACHING voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van het honorarium zoals LINDEMARIE TRAINING & COACHING voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van LINDEMARIE MDIABUREAU over de laatste drie maanden.

9.3 OPDRACHTGEVER/KLANT kan geen rechten ontlenen aan adviezen van LINDEMARIE MDIABUREAU die geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

 1. Overig

10.1) LINDEMARIE TRAINING & COACHING mag op website en sociale media verwijzen naar gemaakt werk ter promotie van LINDEMARIE TRAINING & COACHING.

10.2) Met het bevestigen van de opdracht geeft OPDRACHTGEVER/KLANT automatisch toestemming om de mails van LINDEMARIE TRAINING & COACHING te ontvangen, met daarin tips, inspiratie en aanbiedingen.

10.3) Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle GESCHILLEN naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden berecht.

Ga naar Privacyverklaring